Privacyverklaring

VanEck Asset Management B.V.

VanEck doet er alles aan om de privacy en vertrouwelijkheid te beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van VanEck Associates Corporation, haar dochterondernemingen en fondsen die worden gesteund of beheerd door VanEck (gezamenlijk “VanEck”, “we” of “ons”). Dit beleid heeft betrekking op de verwerking door VanEck van persoonsgegevens van bezoekers van onze website, onze klanten, aandeelhouders, leveranciers en andere personen die niet onze werknemers zijn. Onze websites (of “Sites”) kunnen links naar externe websites bevatten. Als u een link naar een dergelijke externe website volgt, moet u er rekening mee houden dat deze sites een eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid of voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze sites. Raadpleeg dit beleid voordat u persoonsgegevens aan dergelijke externe websites doorgeeft. In dit privacybeleid geven wij aan hoe wij onze toezegging aan u waarmaken.


1. Verantwoordelijkheid

Wij hanteren strikte beleidsregels en procedures bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Al onze werknemers hebben de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben, te respecteren en te beschermen. Ons management ziet toe op het beheer van privacy. Dit omvat beleid, geschillenbeslechting, training, communicatieactiviteiten en rapportage aan de relevante Directie met betrekking tot privacykwesties. Zie Contact voor meer informatie.


2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

We verzamelen uitsluitend de persoonsgegevens waarvan we hebben
vastgesteld dat deze zijn vereist met het oog op de doeleinden die hieronder
worden beschreven in sectie 3:

We verzamelen:

 • Informatie die u ons verstrekt: persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier op onze websites gebruikt, zoals uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens.
 • Onze correspondentie: als u contact met ons opneemt, registreren wij deze correspondentie over het algemeen.
 • Informatie over marketingvoorkeuren: details over uw marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld communicatievoorkeuren) en informatie op basis waarvan wij u passende producten en diensten kunnen aanbieden.
 • Apparaatgegevens: zoals informatie over uw besturingssysteem, browser, software, IP-adres, geolocatie, beveiligingsstatus en andere apparaatgegevens om uw gebruikerservaring te
  verbeteren, bescherming tegen fraude te bieden en risico’s te beheren.
 • Gegevens over het gebruik van websites en communicatiemiddelen: details over uw bezoeken aan websites en gegevens die worden verzameld via cookies en andere traceringstechnologieën, zoals uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, dataverkeersgegevens, locatiegegevens, weblogbestanden en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u gebruikt.
 • Informatie via e-mailtracering: VanEck of zijn dienstverleners kunnen ook cookies, webserverlogbestanden, webbeacons of andere elektronische hulpmiddelen gebruiken voor het  verzamelen van statistische of andere niet-persoonlijke gegevens over uw gebruik van de websites en de diensten die via de websites worden geleverd. Meer informatie over het gebruik van cookies door VanEck vindt u in de sectie Informatie verzamelen via cookies en andere hulpmiddelen. Onze e-mails bevatten één campagnespecifiek webbeaconpixel om ons te melden of onze e-mails worden geopend en in combinatie met een andere technologie controleren we of er op de links in de e-mail is geklikt. We kunnen deze informatie gebruiken om bijvoorbeeld te bepalen welke van onze e-mails interessanter voor u zijn en om gebruikers die onze e-mails niet openen, te kunnen vragen of ze deze mails willen blijven ontvangen. De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de pixel op uw apparaat wordt gedownload, moet u zich afmelden voor onze e-mails. Dit type informatie kan ook persoonsgegevens omvatten.
 • Gespreksopnamen: we kunnen opnamen maken van inkomende of uitgaande telefoongesprekken om de nauwkeurigheid, veiligheid en kwaliteit van onze dienstverlening te controleren, voor trainingsdoeleinden en om onze communicatie te documenteren. Als u niet wilt dat uw gesprek wordt opgenomen, beschikt u over andere opties om zaken met ons te doen, bijvoorbeeld online of door schriftelijk contact met ons op te nemen.
 • Informatie in verband met misdaad- en fraudepreventie: informatie over uw financiële situatie, uw kredietwaardigheid of over criminele of frauduleuze activiteiten die door u of derden aan ons zijn verstrekt, waaronder identificerende informatie, zoals paspoorten en/of andere officiële documenten, informatie over transacties, kredietratings van kredietinformatiebureaus of informatie-uitwisselingsgroepen, en lijsten met fraudezaken, overtredingen, verdachte transacties, politiek prominente personen en sancties waarop uw gegevens worden vermeld.
 • Uw transacties en posities: details over uw transacties met ons of over posities die u via ons heeft ingenomen.
 • Enquêtegegevens: we kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken. In die gevallen verzamelen we de informatie die via de enquêtes wordt verstrekt.

VanEck-websites zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. VanEck verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder die leeftijd. Als wij vaststellen dat we zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar, verwijderen we deze informatie. We verzoeken u ons daar zo nodig op te wijzen.


3. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Als we uw persoonsgegevens verzamelen, kunnen we deze gebruiken of bekendmaken voor de in deze sectie genoemde doeleinden. Onder elk doeleinde vermelden we de “rechtsgrond” op basis waarvan het gebruik van uw persoonsgegevens is toegestaan. Uitleg over de reikwijdte van de “rechtsgronden” vindt u in Bijlage B.

 • Om u te informeren over producten en diensten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd. Wij willen uw bedrijf en u updates en aanbiedingen sturen, als u ervoor heeft gekozen om deze te ontvangen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor de marketing van onze eigen producten en diensten en van die van onze geselecteerde zakelijke partners. Deze marketing vindt plaats per post, e-mail, telefoon, sms of via reclame op het web of via sociale media. Indien wettelijk verplicht vragen we uw toestemming op het moment dat we uw gegevens verzamelen voor deze soorten marketing. U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van aanvullende informatie of u kunt weigeren om deze informatie te ontvangen. Deze mogelijkheid bieden we u in alle elektronische marketingberichten die we aan u sturen. U kunt uw afmelding echter ook regelen door contact met ons op te nemen. Zie Contact.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: toestemming, legitieme belangen (u op de hoogte houden van nieuws over onze producten en diensten)
 • Voor effectieve communicatie en bedrijfsvoering. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze activiteiten uit te kunnen voeren, waaronder het beantwoorden van uw vragen of het
  anderszins met u communiceren, of het voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomsten met u of uw bedrijf.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: uitvoering van contracten, legitieme belangen (ons in staat stellen om aan onze verplichtingen te voldoen en onze diensten aan u te verlenen)
 • Om inzicht in onze klanten te verkrijgen en onze producten en diensten te ontwikkelen en op maat aan te passen. We kunnen de persoonsgegevens waarover we beschikken analyseren om meer inzicht te krijgen in de service- en marketingbehoeften van onze klanten, om meer inzicht te krijgen in onze bedrijfsactiviteiten en om onze producten en diensten te ontwikkelen. Om de presentatie van de inhoud van onze website te optimaliseren voor uw situatie en uw apparaat, kunnen we uw gegevens doorgeven aan zakelijke partners, leveranciers en/of dienstverleners.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: legitieme belangen (de kwaliteit en wettigheid
  van onze diensten waarborgen, onze diensten verbeteren en de inhoud en diensten via de website aan u leveren)
 • Om producten en diensten te leveren en te beheren. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te beheren, zoals het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit
  onze overeenkomsten met u of uw bedrijf, of om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: uitvoering van contracten, toestemming, legitieme belangen (ons in staat stellen om aan onze verplichtingen te voldoen, onze diensten aan u te leveren of u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening)
 • Om uw identiteit te controleren, om bescherming tegen fraude te bieden en om risico’s te beheren. Wij en andere organisaties hebben te allen tijde toegang tot bepaalde informatie om fraude, witwassen en terrorisme te voorkomen, indien dit wordt vereist op grond van wet- en regelgeving of best practices, waaronder het natrekken van gegevens in databases voor sancties, politiek prominente personen of fraude- en misdaadscreening. Als er onjuiste of onnauwkeurige informatie wordt geleverd en als er fraude wordt vastgesteld of vermoed, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan fraudebestrijdingsdiensten en kunnen deze gegevens door ons of hen worden vastgelegd.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: wettelijke verplichting, rechtsvorderingen, legitieme belangen (misdaad voorkomen en onze bedrijfsactiviteiten beschermen)
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien dit anderszins wettelijk is toegestaan. Mogelijk verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan regelgeving, om te overleggen met regelgevende instanties, om ons te verweren tegen vorderingen of om vorderingen in te dienen. Daarbij moeten uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan derden, rechtbanken, toezichthouders of wetshandhavingsdiensten over de hele wereld in verband met onderzoeken of procedures door dergelijke instanties. Waar toegestaan richten wij dergelijke verzoeken aan u of stellen u ervan in kennis voordat wij reageren, tenzij daardoor de bestrijding of opsporing van een misdrijf kan worden geschaad.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: wettelijke verplichting, rechtsvorderingen, legitieme belangen (samenwerken met wetshandhavingsdiensten en toezichthouders)
 • Om u te informeren over wijzigingen. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: legitieme belangen (u informeren over wijzigingen in onze diensten)
 • Om bepaalde activiteiten te bewaken. We gebruiken uw persoonsgegevens bij het monitoren van uw informatieaanvragen en transacties om de kwaliteit van onze dienstverlening te
  waarborgen, procedures na te leven en fraude te bestrijden.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: wettelijke verplichting, rechtsvorderingen, legitieme belangen (de kwaliteit en wettigheid van onze diensten waarborgen)
 • Om onze activiteiten te reorganiseren of te wijzigen. Wanneer we (i) zijn betrokken bij onderhandelingen om onze activiteiten geheel of gedeeltelijk aan een derde te verkopen, (ii) worden verkocht aan een derde of (iii) wanneer we een reorganisatie ondergaan, moeten we mogelijk enige of alle persoonsgegevens doorgeven aan de desbetreffende derde (of aan de adviseurs van deze derde) als onderdeel van duediligenceprocedures om een voorgestelde verkoop of reorganisatie te analyseren. Deze gegevensoverdracht vindt plaats voor zover dat voor dit doel is vereist en uitsluitend voor zover dat is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Mogelijk moeten we ook na de verkoop of reorganisatie uw persoonsgegevens aan die gereorganiseerde entiteit of derde overdragen, zodat zij deze gegevens kunnen gebruiken voor de in dit beleid beschreven doeleinden.
  Rechtvaardigingsgronden voor dit gebruik van uw persoonsgegevens: legitieme belangen (reorganisatie van onze bedrijfsactiviteiten)

4. Toestemming en uw keuzes

De verwerking van uw persoonsgegevens is grotendeels toegestaan op basis van “rechtsgronden” en is niet afhankelijk van uw toestemming (zie sectie 2 hierboven). Wat betreft direct marketing vragen wij, indien wij daartoe verplicht zijn, om uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken. Als u onze directmarketingberichten niet wilt ontvangen, kunt u uw naam laten verwijderen uit onze verzendlijsten voor direct marketing en/of voor gedeelde informatie. Als u uw privacyvoorkeuren wilt wijzigen, neem dan contact met ons op. Zie Contact.

Wat betreft het verwerken van gegevens over criminele veroordelingen en politiek prominente personen om te voldoen aan onze verplichtingen in het kader van witwas- en fraudebestrijding, gaan we ervan uit dat onze verwerking van persoonsgegevens is toegestaan is op grond van zwaarwegend algemeen belang (om misdaad te voorkomen of op te sporen).


5. Uw persoonsgegevens delen (en overdracht naar andere landen)

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken of bekendmaken voor
de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zoals wordt
beschreven in dit privacybeleid.

 • Persoonsgegevens delen binnen de VanEck-groep. We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de VanEck-groep, waaronder VanEck-locaties buiten de Europese Economische Ruimte waar wij actief zijn, voor marketingdoeleinden, voor juridische en regelgevingsdoeleinden, voor het beheren van krediet- en andere bedrijfsrisico’s, om te zorgen dat wij beschikken over correcte en actuele informatie over u, en om uw relatie met ons beter te beheren.
 • Persoonsgegevens delen buiten de VanEck-groep. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden, waaronder fraudebestrijdingsorganisaties, juridische, regelgevende of wetshandhavingsinstanties, bij vermoedens van criminele activiteiten of wetsovertredingen, om fraude op te sporen of te voorkomen of om te voldoen aan juridische of regelgevingsvereisten van overheden, toezichthouders of overige zelfregulerende organisaties, of om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of ter bescherming van onze activa (bijvoorbeeld in verband met het innen van achterstallige rekeningen).
 • Verkopen van bedrijfsactiviteiten of reorganisatie. In de loop van de tijd kunnen we bedrijven overnemen of delen van onze activiteiten afstoten. De persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan rekeningen, producten of diensten van het bedrijf dat wordt overgenomen of verkocht, worden geëvalueerd in het kader van een duediligenceonderzoek en worden vervolgens als bedrijfsactivum overgedragen aan de nieuwe eigenaar. We kunnen ook persoonsgegevens overdragen als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of een andere wijziging in de zeggenschap over het bedrijf.
 • Onderaannemers en tussenpersonen. We kunnen gelieerde of andere bedrijven inzetten om namens ons diensten te leveren, zoals gegevensverwerking, rekeningbeheer, fraudebestrijding en -opsporing, en marketing. Dergelijke bedrijven ontvangen uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze diensten en we geven hun geen toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken voor hun eigen marketingdoeleinden. We hebben contracten met deze bedrijven afgesloten om hen te verplichten zich te houden aan normen inzake vertrouwelijkheid die gelijkwaardig zijn aan die van ons.
 • Overdracht naar andere landen. Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor werknemers, leveranciers of andere personen in andere landen en kunnen naar andere landen worden overgedragen of daar worden opgeslagen. Dit kunnen landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn, waar de wetten inzake gegevensbescherming mogelijk minder strikt zijn dan in uw eigen land of in de EER. Onder alle omstandigheden beschermen wij uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Als wij persoonsgegevens vanuit de EER overdragen naar een bestemming buiten de EER, kunnen wij verplicht zijn om specifieke aanvullende maatregelen te nemen ter bescherming van deze gegevens. Bepaalde landen buiten de EER zijn goedgekeurd door de Europese Commissie als landen die bescherming bieden die in essentie gelijkwaardig is aan de bescherming die wordt geboden door de wetten inzake gegevensbescherming van de EER, zodat geen aanvullende waarborgen zijn vereist voor de overdracht van deze persoonsgegevens naar die rechtsgebieden. In landen die niet over een dergelijke goedkeuring beschikken (zie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm voor de volledige lijst), tellen we de rechtsgronden vast die een dergelijke overdracht rechtvaardigen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of andere rechtsgronden die zijn toegestaan op grond van toepasselijke wettelijke vereisten. Met name binnen de verschillende entiteiten van VanEck werken we met modelcontractbepalingen om de gegevensoverdracht naar VanEck-entiteiten buiten de EER te beschermen.

Neem contact met ons op als u een beschrijving wilt ontvangen van de specifieke beschermingsmaatregelen die wij nemen bij de overdracht van uw persoonsgegevens. Zie Contact.


6. Bewaring van persoonsgegevens

De perioden voor het bewaren van uw persoonsgegevens zijn gebaseerd op onze zakelijke behoeften en op wettelijke vereisten. We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of voor andere toegestane, gerelateerde doelen. Zo kunnen we zakelijke e-mails over het voorbereiden van een zakelijke transactie bewaren in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen of wanneer dat is vereist op grond van best practices ten aanzien van dergelijke zakelijke correspondentie die in de verschillende rechtsgebieden van toepassing zijn. Ook in andere gevallen kunnen we persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan voorschriften met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn, is het ons beleid om deze onomkeerbaar te anonimiseren (zodat we de geanonimiseerde gegevens voor later gebruik kunnen bewaren) of op veilige wijze te vernietigen.


7. Nauwkeurigheid en veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en actueel te houden. Als u onjuistheden constateert in onze documenten of als uw persoonsgegevens veranderen, vragen wij u om dit onmiddellijk aan ons melden, zodat wij deze kunnen corrigeren. Wanneer u ons niet in kennis stelt van wijzigingen van uw persoonsgegevens, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de mogelijkheden om met u te communiceren en diensten aan u te leveren. Waar nodig informeren wij derden over wezenlijke wijzigingen in de persoonsgegevens die we mogelijk aan hen hebben overgedragen. Als we niet akkoord gaan met de door u gevraagde wijziging, kunt u onze beslissing aanvechten. Zie Contact voor meer informatie.

Uw persoonsgegevens beschermen

Wij gebruiken fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om de persoonsgegevens die we van u bezitten of beheren, te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en tegen toegang, wijziging, vernietiging, bekendmaking, verlies of diefstal. We hebben overeenkomsten gesloten met externe leveranciers en controlemaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat gegevens die we aan hen overdragen, worden beschermd en uitsluitend worden gebruikt om de dienst te leveren waarvoor we hen in de arm hebben genomen.

Internetveiligheid

Het is onmogelijk om gegevensoverdracht via internet of een website volledig te beveiligen. We treffen echter commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze veilige servers of die van onze onderaannemers en wordt uitsluitend geraadpleegd en gebruikt in overeenstemming met ons beveiligingsbeleid en onze beveiligingsnormen. Als we u een wachtwoord hebben gegeven (of als u er zelf een heeft gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze websites, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan eventuele andere beveiligingsprocedures waarvan we u in kennis hebben gesteld.


8. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De laatste revisiedatum van dit privacybeleid wordt onder aan de pagina vermeld. Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacybeleid. Zie Contact.


9. Uw rechten

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact met ons op zoals hieronder beschreven in de sectie Contact. Als u woonachtig bent in de EER of als uw gegevens worden verwerkt door een van onze Europese gelieerde bedrijven, heeft u onder bepaalde omstandigheden (met name wanneer VanEck het gebruik van uw persoonsgegevens beheert vanuit een van zijn Europese dochterondernemingen) het recht om ons tot het volgende te verplichten:

 • u aanvullende informatie te verstrekken over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken;
 • u een afschrift te verstrekken van de informatie die u ons heeft gegeven;
 • onjuistheden te verbeteren in uw persoonsgegevens waarover wij beschikken (zie sectie 7);
 • persoonsgegevens te verwijderen als er geen rechtsgrond meer bestaat om deze te gebruiken of te bewaren;
 • te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking is gebaseerd op toestemming (zie sectie 4 over marketing);
 • de verwerking op grond van legitieme belangen te staken, tenzij onze redenen voor deze verwerking zwaarder wegen dan de inbreuk op uw rechten op gegevensbescherming; en
 • de wijze waarop we uw gegevens gebruiken te beperken gedurende een onderzoek naar een klacht.

De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang (zoals misdaadbestrijding en -opsporing) en onze belangen (bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie) te beschermen. Wanneer u van deze rechten gebruikmaakt, controleren wij uw aanspraak op deze rechten en komen wij meestal binnen een maand met een reactie. Als u ontevreden bent over ons gebruik van uw persoonsgegevens of over onze reactie na uitoefening van bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder inzake gegevensbescherming in het land waarin de desbetreffende VanEck-entiteit is gevestigd.


10. Informatie verzamelen via cookies en andere hulpmiddelen

VanEck of zijn dienstverleners kunnen ook cookies, webserverlogbestanden, webbeacons of andere elektronische hulpmiddelen gebruiken voor het verzamelen van gegevens die betrekking hebben op u, maar waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, zoals:

 • IP-adres;
 • browsertype;
 • besturingssysteem;
 • computerplatform;
 • gegevens over uw mobiele apparaat;
 • geolocatiegegevens; en
 • de staat of het land van waaruit u de Sites heeft geopend.

VanEck of onze serviceproviders kunnen ook cookies, webserverlogbestanden, webbeacons of andere elektronische hulpmiddelen gebruiken voor het verzamelen of compileren van statistische of andere niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van de Sites en de diensten die worden geleverd op de Sites, zoals.

 • de webpagina’s die u op de Sites bezoekt;
 • de datum en tijd van uw bezoek;
 • het aantal links waarop u klikt binnen de Sites;
 • de functies die u gebruikt op de Sites;
 • de databases die u bekijkt en de zoekopdrachten die u uitvoert op de Sites;
 • de gegevens die u opslaat op of downloadt van de Sites, enz.; en
 • de websites die u vlak voor en na uw bezoek aan de Sites heeft bezocht.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Meestal kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat er een melding wordt weergegeven wanneer er cookies worden verzonden. Ook kunt u op de meeste mobiele apparaten het verzamelen van geolocatiegegevens uitschakelen. De meeste browsers en mobiele apparaten beschikken over Help-functies waarmee u kunt vinden hoe u uw browser moet instellen om meldingen te ontvangen voor het accepteren van cookies, om cookies volledig uit te schakelen of om het verzamelen van geolocatiegegevens uit te schakelen. U moet elke browser instellen op elk
apparaat waarmee u toegang tot internet heeft. Als u meerdere browsers gebruikt (bijvoorbeeld AOL, Safari, Internet Explorer, Firefox, enzovoort), moet u deze procedure voor elke browser herhalen. Ook moet u elke browser op elk apparaat instellen als u internet gebruikt op meerdere apparaten (bijvoorbeeld op uw werk en thuis). Maar als u cookies uitschakelt of het verzoek om een cookie te plaatsen weigert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Sites, zoals de delen waarvoor u zich moet aanmelden, niet correct functioneren. Ook is de reclame die u ziet bij uw bezoek aan de Sites, mogelijk niet toegesneden op uw interesses.

VanEck behoudt zich het recht voor om reclame op de Sites te plaatsen. Wanneer dergelijke reclame op de Sites wordt geplaatst, kunnen VanEck, zijn dienstverleners of zijn externe adverteerders of hun reclameservers ook unieke cookies op uw computer plaatsen of herkennen, of andere elektronische hulpmiddelen gebruiken met het doel om reclame aan u te tonen op de Sites of op andere websites. Informatie over uw bezoeken aan en activiteiten op de Sites en andere websites, een IP-adres, het aantal keren dat u een advertentie heeft bekeken en andere vergelijkbare gebruiksgegevens, kunnen afzonderlijk of in combinatie met andere gegevens worden gebruikt om reclame waarvoor u mogelijk specifieke belangstelling heeft, op het scherm van uw apparaat weer te geven. We kunnen webbeacons van externe adverteerders gebruiken om onze online reclame- en productprestaties te beheren en te optimaliseren. Met webbeacons kunnen we een cookie van een browser herkennen wanneer de Sites met de browser worden bezocht. Daarmee kunnen we vaststellen via welke banneradvertenties bezoekers naar de Sites zijn geleid. Het gebruiken en verzamelen van uw gegevens door deze externe dienstverleners, en door externe adverteerders en hun reclameservers, valt niet onder dit online privacybeleid.

VanEck verwerkt geen do-not-trackfuncties of vergelijkbare signalen van webbrowsers waarmee wordt verzocht om het online traceren van bezoekers van de Sites uit te schakelen en reageert daar dus niet op. Klik hier voor informatie over reclamenetwerken die zich baseren op online gedrag en over de wijze waarop u zich kunt afmelden voor reclamecookies die worden geplaatst door NAI-leden (Network Advertising Initiative) om de tracering van uw online activiteiten en de gerichte reclame die u ontvangt, te beperken. Ook wanneer u zich afmeldt voor cookies die door NAI-leden worden geplaatst, kun u nog steeds online reclame ontvangen. U kunt websitetracering ook voorkomen door uw webbrowserinstellingen op de hierboven beschreven wijze te wijzigen. Op die manier kunt u cookies permanent uitschakelen of kunt u instellen dat u een melding ontvangt wanneer cookies naar u worden verzonden, zodat u deze op dat moment kunt weigeren.


11. Contact

Neem contact met ons op als u vragen of zorgen heeft over onze privacyprocedures of over de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u geen marketingmateriaal meer van ons wilt ontvangen, volg dan de aanwijzingen die u onder aan de e-mail vindt die wij aan u hebben gestuurd. U kunt ook het volgende doen:

 • een e-mail sturen naar privacy@vaneck.com; of
 • schriftelijk contact opnemen met uw lokale VanEck-vestiging.

Als we uw zorgen niet voldoende hebben weggenomen nadat u contact met ons heeft gehad, kunt u zich wenden tot de toezichthouder inzake gegevensbescherming in het land waarin de desbetreffende VanEck-entiteit is gevestigd.

Ongeacht het bovenstaande mag niets op de VanEck-websites worden beschouwd als een uitnodiging of aanbeveling voor het kopen of verkopen van effecten of het uitvoeren van een transactie.

Laatst bijgewerkt: Maart 2020


BIJLAGE A: Definities

Direct marketing is onze communicatie met u via post, telemarketing of e-mail aan de hand van uw contactgegevens, om u te informeren over producten en diensten waarvan wij menen dat deze interessant en waardevol voor u kunnen zijn. Hiertoe behoort niet de communicatie over producten of diensten waarvan u al gebruikmaakt, waaronder begrepen informatie over
betere manieren om de producten te gebruiken, over aanvullende functies van de producten, en over transacties.

Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbare persoon. Deze gegevens omvatten informatie die u aan ons heeft verstrekt of die door ons uit andere bronnen is verzameld. Deze informatie kan bestaan uit gegevens zoals uw naam en adres, leeftijd en geslacht, persoonlijke financiële informatie, identificatienummers en persoonlijke referenties, voor zover dit op grond van lokale wetgeving is toegestaan.

VanEck staat voor VanEck Associates Corporation, de dochterondernemingen van VanEck en de fondsen die door VanEck worden gesponsord of beheerd.


BIJLAGE B: Tabel met rechtsgronden

Het gebruik van persoonsgegevens moet onder de EU-wetten inzake gegevensbescherming wordt gerechtvaardigd op basis van een aantal rechtsgronden en wij zijn verplicht om in dit beleid aan te geven welke rechtsgrond voor elk gebruik van toepassing is. Hieronder vindt u uitleg over de reikwijdte van de rechtsgronden. In de sectie "Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken" van dit beleid vermelden we bij elk gebruiksdoel de rechtsgronden die het gebruik van uw gegevens rechtvaardigen.

Dit zijn de belangrijkste rechtsgronden die het gebruik van uw gegevens rechtvaardigen:

Toestemming: als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens. (Als u uw toestemming wilt intrekken, volg dan de aanwijzingen die u onder aan de e-mail
vindt die u van ons heeft ontvangen of neem contact op met privacy@vaneck.com.)

Uitvoering van contracten: als uw gegevens nodig zijn om een contract met u aan te gaan of om een contract uit te voeren.

Wettelijke verplichting: als wij uw gegevens moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Legitieme belangen: als wij uw gegevens gebruiken met het oog op een legitiem belang en onze redenen voor het gebruik zwaarder wegen dan de inbreuk op uw rechten inzake gegevensbescherming.

Rechtsvorderingen: als uw gegevens nodig zijn om ons te kunnen verdedigen tegen vorderingen tegen ons, of om een vordering tegen u of een derde in te stellen.

Zwaarwegend algemeen belang: als wij persoonsgegevens over criminele veroordelingen of politieke overtuigingen gebruiken voor een doel dat uitdrukkelijk een zwaarwegend algemeen belang heeft, waaronder begrepen de bestrijding of opsporing van misdaad of fraude.