Duurzaamheid binnen VanEck Beheerd Indexbeleggen

Duurzaamheidskenmerken

De fondsen binnen VanEck Beheerd Indexbeleggen hebben een passief beleggingsbeleid, waarbij de fondsen zo nauwkeurig mogelijk de index volgen. Bij de samenstelling van de index wordt voor een aantal fondsen “ESG-screening” toegepast om bedrijven die slecht scoren op duurzaamheidsfactoren uit te sluiten van de index. ESG staat voor Ecologisch, Sociaal en Governance.  Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Daarnaast worden bepaalde wettelijk verplichte uitsluitingen toegepast bij alle fondsen en worden duurzaamheidsfactoren meegenomen bij het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Aandelen

Op de index van VanEck Sustainable World Equal Weight UCITs ETF wordt ESG-screening toegepast. Deze screening bestaat uit drie onderdelen:

  1. Bedrijven worden uitgesloten indien deze niet voldoen aan de gehanteerde duurzaamheidscriteria op basis van informatie van internationaal leverancier van duurzaamheidsinformatie Vigeo EIRIS. Beoordeeld wordt of de producten en/of diensten van bedrijven vanuit duurzaamheids oogpunt onwenselijk bevonden worden. Zo worden onder andere bedrijven uitgesloten die actief zijn in de productie van alcohol, zich bezig houden met dierproeven, de productie van wapens, de tabaksindustrie, nucleaire energie, gokindustrie, genetische modificatie en adult entertainment. Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die de United Nations Global Compact Principes omtrent mensenrechten, arbeidsrechten, anti-omkoping, biodiversiteit of milieuvervuiling schenden.
  2. Bedrijven worden gescreend op clustermunitie-activiteiten.
  3. Op periodieke basis wordt de compositie van de index gescreend op duurzaamheidsfactoren. Bedrijven die niet meer aan de vereisten voldoen worden op kwartaalbasis vervangen.

Vastgoed

De index hanteert een ESG public disclosure score die wordt gegenereerd door GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) om de slechtst scorende bedrijven (E categorie) uit te sluiten. Tevens worden de resterende aandelenwegingen aangepast op basis van hun public disclosure score.

Obligaties

De betreffende indexen van VanEck iBoxx EUR Corporates UCITs ETF en VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITs ETF hebben geen specifieke duurzaamheidskenmerken. Deze fondsen hebben zodoende ook geen specifieke duurzaamheidskenmerken.

Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past VanEck de volgende maatregelen toe:

Uitsluitingen

Op alle fondsen zijn uitsluitingen van toepassing. De fondsen beleggen niet in bedrijven die handelen in strijd met internationale wetgeving en verdragen.

Stemmen

VanEck kan gebruik maken van zijn stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen voor wat betreft de beleggingen in aandelen en vastgoed. Als verantwoordelijke belegger neemt VanEck duurzaamheidsfactoren mee in zijn overwegingen bij het uitbrengen van stemmen. Het grootste deel van de stemmingen betreft over het algemeen voorstellen van het management die betrekking hebben op corporate- en governance-gerelateerde kwesties (bestuur, audit/financiën,  kapitaal-beheer, vergoedingen, bedrijfsstatuten, vergaderadministratie en M&A). Een kleiner deel van de voorstellen richt zich op duurzaamheidsgerelateerde kwesties.

Duurzaamheidsrisico

Een duurzaamheidsrisico dat betrekking heeft op staatsobligaties kan zich voordoen indien de economische situatie van een land negatief wordt beïnvloed door klimaatverandering waardoor de kredietwaardigheid van het land kan dalen. De verwachte impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt. Voor de belegging in een combinatie van wereldwijde, duurzame aandelen, wereldwijde vastgoedaandelen en in euro genoteerde staats- en bedrijfsobligaties is de verwachte impact materieel.